REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-plytydrewniane.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje pojęć:

 1. Sklep internetowy „e-plytydrewniane.pl” – sklep działający pod adresem www http//e-plytydrewniane.pl prowadzony jest przez spółkę WOLDREW Spółka Akcyjna, nr NIP 6960006542, REGON 411524127, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000535864 z siedzibą 64-125 Poniec, ul. Gostyńska nr 23, e-mail
  info@woldrew.pl tel./fax 65 573 15 16 / 65 573 14 77, za którego pośrednictwem Sprzedający, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, sprzedaje Produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 2. Sprzedający – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep internetowy, którym jest spółka WOLDREW Spółka Akcyjna, nr NIP 6960006542, REGON 411524127, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000535864 z siedzibą 64-125 Poniec, ul. Gostyńska nr 23, e-mail
  info@woldrew.pl tel./fax 65 573 15 16 / 65 573 14 77;
 3. Klient/Kupujący – podmiot dokonujący zakupu w Sklepie internetowym Produktów oferowanych do sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – witryna w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;
 6. Produkty – towary oferowane przez Sprzedającego, które można nabywać zgodnie z niniejszym Regulaminem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności są to płyty meblowe, blaty kuchenne, trepy schodowe, stopnie i podstopnice, parapety i inne wyroby z drewna oraz akcesoria wykończeniowe i pielęgnacyjne.
 7. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość to jest bez jednoczesnej obecności stron, za pośrednictwem Sklepu internetowego, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji ( wiadomość elektroniczna e-mail w temacie potwierdzenie zamówienia).
 8. Cena – ceny w Sklepie internetowym Produktów są cenami brutto ( zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w treści zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Klient zobowiązany jest do zapłaty łącznej ceny na którą składa się cena za Produkt, cena za dostawę i opcjonalnie inne dodatkowe koszty w związku z zamówieniem Produktu. Ceny jak i opisy towarów, parametry techniczne i użytkowe stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby konkretnej zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Kupujący składając zamówienie w Sklepie internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie internetowej sklepu. Przedmiotowa cena i opis towaru zyskuje wiążący charakter, na potrzeby zawarcia konkretnej umowy, dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. Sprzedający ma prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Dokonane w takim trybie zmiany nie mają wpływu za zamówienie złożone przez datą wejścia w życie zmian.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów w postaci materiałów drewnianych oraz akcesoriów wykończeniowych i pielęgnacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego i obsługuje klientów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Do zakupów w Sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies oraz minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym „e-plytydrewniane.pl” niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać drogą elektroniczną w każdym dniu tygodnia, po dokonaniu wyboru Produktu i wypełnieniu stosownego formularza.
 5. Złożone zamówienia rozpatrywane będą w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail nastąpi następnego dnia roboczego. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zawierać będzie dane dotyczące przedmiotu zamówienia, opis Produktu, cenę, termin i sposób płatności, sposób dostawy i cenę dostawy, co stanowi istotną część Umowy . Zmiana umowy jest możliwa wyłącznie za zgodą obu stron, pod rygorem nieważności. Klient akceptuje treść Umowy oraz niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej. W przypadku produktów oznaczonych w Sklepie internetowym „na zamówienie” Klient przed zawarciem Umowy zostanie dodatkowo poinformowany o możliwości realizacji zamówienia i terminie jego dostawy oraz o zasadach płatności za zamówiony towar.
 6. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest rejestracja Klienta na stronie internetowej sklepu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego strony następujących danych:

a) Jeżeli Kupującym jest konsument w rozumieniu ustawy kodeks cywilny i ustawy o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) – jest to imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail;

b) Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca – jest to pełna nazwa podmiotu pod którą prowadzi przedsiębiorstwo, adres siedziby, adres dostawy jeżeli jest inny, NIP, REGON, nr KRS, telefon kontaktowy, adres e-mail , imię i nazwisko osoby upoważnionej do dokonywania tego rodzaju czynności;

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Kupującego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administratorem danych jest Sprzedający i będą one przetwarzane dla celów związanych z realizacją zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r.
  (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)/. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania , adresu e-mail oraz telefonu komórkowego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionego formularza zamówienia i każdorazowo o zastosowaniu takiej możliwości poinformuje Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w pkt I.10 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 6. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy oraz po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Kupującego na rachunku bankowym Sprzedającego wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. W przypadku braku towaru w magazynie po przyjęciu zamówienia przez Sklep internetowy, Klient jest o takim braku zawiadamiany. W takim wypadku Sklep internetowy i Klient ustalają nowy termin dostawy zamówionego towaru, bądź możliwość dostawy produktu zamiennego. W tym przypadku Klient ma również możliwość rezygnacji drogą elektroniczną ze złożonego zamówienia.
 8. W uzasadnionych przypadkach Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia lub ograniczenia możliwości wyboru sposobu płatności .
 9. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Kupującego na rachunku bankowym Sprzedającego wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą Sklepu Internetowego dzwoniąc na wskazany w potwierdzeniu zamówienia numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu internetowego albo adres e-mail Sprzedającego.
 11. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, jeżeli na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze Sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe liczone począwszy od daty wysyłania do Klienta potwierdzenia zamówienia, będą anulowane, a Sprzedający nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i może odmówić jego realizacji.
 12. W sklepie internetowym „e-plytydrewniane.pl” istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a)przelew na konto bankowe,

b)płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego wyłącznie przy odbiorze osobistym towaru,

 1. Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze na rachunek Sprzedającego za pomocą platformy Przelewy24 ( przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego). Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Sprzedającego .
 2. Płatność gotówką – wybierając tę metodę Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami dostawy lub odbioru osobistego.
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty dostawy.

II. Dostawa

 1. Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę, jednak nie przekracza 10 dni roboczych, liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy zamówionych produktów: transport własny, przesyłka kurierska, odbiór osobisty. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 2-3 dni roboczych. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego o wysyłce towaru.
 4. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Sprzedającego, po uprzednim dokonaniu płatności za towar.
 6. Wszystkie przesyłki, które nie są dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 2 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 30cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki są dostarczane pod budynek wskazany w adresie dostawy. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.
 7. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą/paragonem sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w pkt IV niniejszego regulaminu „Reklamacje ”.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 10. Dokument zakupu jest wystawiany przez Sprzedającego w dacie wpływu środków na rachunek Sprzedającego. Do dokumentu zakupu zostaną również dołączone warunki przechowywania towaru oraz instrukcja użytkowania towaru. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

III. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z ustawą z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru, bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę albo innym formularzu odstąpienia od umowy, które może zostać wysłane pocztą na adres Sprzedającego 64-125 Poniec, ul. Gostyńska nr 23; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres e-mail info@woldrew.pl . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy e (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczeniao odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
 6. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 8. Do chwili odstąpienia od umowy Klient nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, w przeciwnym razie Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 11. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu obciążają Klienta.
 12. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w pkt III 10 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 14. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 15. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

IV. Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 1 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
 3. W zgłoszeniu reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Umowy (najlepiej oryginału faktury VAT lub paragonu.
 4. Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na koszt Sprzedającego. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Sprzedającego kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.
 5. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi, odbywa się na zlecenie i koszt Sprzedającego za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.
 6. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 14 dni o daty otrzymania reklamacji wraz z reklamowanym towarem. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 7. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).
 9. Jeżeli Sprzedający odmawia uwzględnienia reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na: 1) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, 2) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, 3) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Przedmiotowe postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

V. Warunki przechowywania, użytkowania i wytyczne do montażu

Sprzedający informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że towary oferowane przez Sklep Internetowy e-plytydrewniane.pl wykonane są z naturalnego drewna, które może reagować na zmienne warunki otoczenia, jest bardziej podatne na wpływ płynów, w tym płynów chemicznych i silnych urazów mechanicznych.

 1. Po zakupie towaru w postaci płyty meblowej lub blatu drewnianego, Kupujący zapewni odpowiednie warunki jego eksploatacji i użytkowania, tj:
 2. warunki, które muszą panować w pomieszczeniu, w którym zamontowana jest płyta meblowa lub blat drewniany:
 3. temperatura: 18-24 Stopnie,
 4. wilgotność powietrza: 45-60%,
 5. nie można dopuszczać do długotrwałego zalegania wody lub innych płynów na powierzchni blatu lub płyty meblowej;
 6. należy zabezpieczać i czyścić powierzchnię blatu dedykowanym do tego środkiem np. odpowiednim olejem do mebli i blatów rekomendujemy dedykowane tym celom środki do pielęgnacji –należy zabezpieczać powierzchnię blatu poprzez używanie odpowiedniego środka j.w. minimum raz na 3 miesiące lub częściej w przypadku intensywnego używania blatu; zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta środka do pielęgnacji;
 7. nie można stawiać na powierzchni blatu lub płyty meblowej przedmiotów o wysokiej temperaturze, bowiem pozostawione na powierzchni mogą pozostawić trwały ślad;
 8. nie można dopuścić do zanieczyszczenia powierzchni blatu lub płyty meblowej substancjami silnie barwiącymi tj. m.in. kawa, wino, soki, cola; mogą one pozostawić trwałe plamy na powierzchni blatu;
 9. należy zabezpieczyć blat lub płytę meblową przed silnymi urazami mechanicznymi, bowiem mogą one powodować zniszczenie powierzchni oraz krawędzi;
 10. do czasu montażu towar powinien pozostać zabezpieczony poprzez opakowanie go w folię;
 11. należy użytkować towar zgodnie z jego przeznaczeniem;
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania, niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwego montażu towaru;
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych i okoliczności niezależnych od Sprzedającego;
 14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe przy instalacji/montażu towaru przez Kupującego niezgodnej z zaleceniami Sprzedającego,
 15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Kupującego zasad użytkowania i konserwacji towaru, w tym użycia niewłaściwych materiałów czyszczących i pielęgnacyjnych;
 16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady powstałe w wyniku działań czynników zewnętrznych, w szczególności związanych z : pożarem, zalaniem towaru wodą lub inną cieczą (szczególnie niebezpieczne dla mebli mogą być roztwory aktywne chemicznie, np. kwasy, barwniki itp.), uderzeniem ciał obcych lub innych zdarzeń (siłą wyższą),mechanicznym uszkodzeniem towaru ( np. porysowanie, przypalenie, zahaczenie itp.);
 17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku przeróbek wykonywanych przez Kupującego we własnym zakresie;
 18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia.
 19. Wytyczne specjalne do montażu towarów w postaci blatów z drewna THERMO:Drewno poddane procesowi thermo modyfikacji zyskuje wysoką odporność na niekorzystne działania wilgoci jednak równocześnie staje się nieco bardziej kruche. W związku z tym zalecamy, oprócz wyżej wskazanych warunków, aby:
 20. przy montażu tego typu blatów używać wkrętów zamiast gwoździ,
 21. w przypadku mocowania blatu wkrętami uprzednio nawiercić otwory odpowiednią średnicą wiertła.
 22. w przypadku cięcia blatów używać bardzo dobrze naostrzonych i utrzymanych narzędzi.
 23. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania ww. warunków przechowywania, użytkowania oraz montażu pod rygorem utraty prawa do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

VI. Indywidualne cechy towarów

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego Sprzedającego, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 3. Ze względu na to, iż sprzedawane towary produkowane są z materiałów naturalnych (dotyczy płyt meblowych i blatów drewnianych, wykonanych ze wszystkich oferowanych gatunków) dopuszczalne są następujące tolerancje wymiarowe oraz indywidualna charakterystyka:

1.Blaty kuchenne:

1.1.Poszczególne blaty mogą posiadać różne szerokości elementów klejonych (od 40 do 120mm)

1.2.Zakupione elementy posiadają tolerancję wymiarową:

 1. wysokość: +/- 2mm
 2. szerokość (krótszy bok): +/- 7mm

1.3.długość (dłuższy bok): +/- 7mm

1.4.Dopuszczalne ugięcie element (strzałka ugięcia) tj. maksymalna wartość ugięcia powierzchni blatu):

1.krótszy bok: +/- 3mm

2.dłuższy bok: +/- 5mm

2.Płyty meblowe:

2.1. Poszczególne blaty mogą posiadać różne szerokości elementów klejonych (od 40 do 120mm)

 • Zakupione elementy posiadają tolerancję wymiarową:
 1. wysokość: – 2mm / +5mm
 2. szerokość (krótszy bok): – 2mm / + 50mm

2.3.długość (dłuższy bok): – 2mm / + 50mm

2.4.Dopuszczalne ugięcie element (strzałka ugięcia) tj. maksymalna wartość ugięcia powierzchni blatu):

1. krótszy bok: +/- 4mm

2. dłuższy bok: +/- 6mm

VII. Ochrona danych osobowych:

 1. Sprzedający Woldrew SA jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących w sklepie internetowym www e-plytydrewniane.pl
 2. Dane osobowe podane przez Kupującego są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r., poz.1024) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25 maja 2018r.
 3. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących
 4. Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego oraz prawo ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.
 5. Kupujący może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych wysyłając stosowny wniosek na adres e-mail biuro@e-plytydrewniane.pl
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
 7. Kupującemu przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia swoich danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@e-plytydrewniane.pl
 8. Wszelkie informacje na temat danych dostępne są w polityce prywatności.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu internetowego. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego wraz z informacją o zakresie dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego Regulaminu.
 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Każdorazowo do dokonania zakupów w Sklepie internetowym konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.
 3. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru :
 4. ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje produktów i ich składowych)
 5. ze względu na fakt, iż towary wyprodukowane są z naturalnego materiału jakim jest drewno, w związku z czym niemożliwe jest uzyskanie pełnej powtarzalności.
 6. ze względu na wiele dostępnych konfiguracji pojedynczego elementu tj. blatu ( np. różne szerokości i długości klejonych elementów)
 7. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 8. Sprzedający jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w Sklepie internetowym.
 9. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupującego.
 10. Za wyraźną i odrębną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego oraz prawo ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 12. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 14. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym www. e-plytydrewniane.pl jako plik pdf. oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedającego.
 15. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.01.2018 r. i dotyczą umów zawieranych od tej daty.